โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจินตนา คล้ายศรี และครอบครัว