โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจินตนา คล้ายศรี และครอบครัว

Covid-19 Update 😷