โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณอดิศร อาศิรกานต์กรรมการผู้จัดการ บริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด