โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ “ร้านหู้ฮวย” ขนมหวานสระบุรี