โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณภัทรภร โตสวัสดิ์ และครอบครัว