โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมผู้สูงอายุ สุขาภิบาลกรุงเทพ เขตทวีวัฒนา