โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณไพศาล หน่ายมี และครอบครัว