โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณนิตยา – คุณบรรจง โคฤทธิ์ และเพื่อนผู้มีจิตศรัทธา