โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

Covid-19 Update 😷