โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง