โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณกิตติพันธ์ จันรุ่งเรือง (กอล์ฟสระบุรี)