โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทโรจน์สินก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่