โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสงกรานต์ กำไลแก้ว และเพื่อนร่วมงาน