โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นางสาวบงกชมาศ ปักมาศ และ ด.ญ.อาคิรา ปักมาศ