โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุกานดา มีสว่าง และเพื่อนๆโรงเรียนเทศบาล 10