โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจุไรรัตน์ มิตรรัตน์และครอบครัว