โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่ง คาเมลเลีย จำกัด