โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณราตรี สุภโรจนีย์ และผู้มีจิตศรัทธา