โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุชาติ สังข์ศิลป์ และครอบครัว