โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ อาจารย์จันทร์เพ็ญ ชื่นสวัสดิ์