โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นพ.ประสงค์ ตรีวิจิตรศิลป์ และครอบครัว และครอบครัวเล็กสกุลไชย