โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศศนันท์ – คุณนิตยา แพ่งสุภา