โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจิตติมา บุญแลบ และคุณมาลีรัตน์ ทองแช่ม