โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวมะโนประเสริฐกุล และครอบครัวทองเพิ่ม