โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เอ็ม ยู ไอ กรุ๊ป และบริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด