โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสระบุรีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ