โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณเอกรินทร์ สุขประเสริฐ และครอบครัว