โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสมบัติ พุฒคำ และครอบครัว