โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชาญวิทย์ วัฒนะกุลบุญเลิส และครอบครัว