โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชัญญาพัชร์ – คุณนิรา วกกุม และคุณสุลาวัล พงษ์พันธ์