โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ญาติธรรม “กลุ่มสายธารธรรม”