โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณธัญญรัศน์ อภิวุฒิกิตติไชย และครอบครัว