โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศรัณย์ญา เหรียญภิญญวัฒน์