โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวุฒิพร กมลเนตร และครอบครัว