โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสำราญ อ่อนศรีลูกหลาน และครอบครัว