โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ พ.อ.ศักดิ์ชัย – คุณปิ่นไพร ศิริและครอบครัวนายแพทย์ณรงค์ วณิชย์นิรมล