โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ์ วงศ์เผ่าไทย คุณวิชุดา ทองแถม พร้อมครอบครัวและร้านราดหน้านายบุญ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี