โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณนายแพทย์สรวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล และครอบครัว