โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส