โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณนารีรัตน์​ พงษ์สิทธิถาวร และครอบครัว