โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณอรนุช อุดมพร และครอบครัว