โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวิระญา ช้างน้อย และครอบครัว