โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ จิตราฟาร์ม อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี