โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสุวรรณ และครอบครัว