โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณภาษ อินก่ำ และครอบครัว