โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ เชื้อเล็ก และครอบครัว