โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณกิจจ์ธนา ฟักเกตุ และครอบครัว