โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณพ่อวิโรจน์ ตันอารีสุโชติ