โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคุณกนกวรรณ ทองทา ร่วมกับ เพื่อนๆ โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)