โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุภาพร อุปถัมภ์ และครอบครัว