โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน