โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณเชาว์ บุญจินดาทรัพย์ และครอบครัว